WitamyCras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.


Rodzaje gabinet??w stomatologicznych
 
Wyr????niamy gabinety dentystyczne oraz gabinety stomatologiczne nast─?puj─?cych typ??w:
l. Gabinety dentystyczne w poradniach rejonowych udzielaj─?ce ??wiadcze?? z zakresu: Podstawowej Opieki stomatologicznej o??wiatowo - zdrowotnej
profilaktycznej i leczniczej oraz dora??nej pomocy stomatologicznej
?╣wiadczenia obejmuj─? leczenie zachowawcze chor??b twardych tkanek z─?ba, leczenie
leczenie chor??b przyz─?bia, W tym usuwanie kamienia i nalotu naz─?bnego
okre??lane jako higienizacja jamy ustnej, leczenie powik??a?? pr??chnicy z─?b??w
- chor??b miazgi, oz─?bnej b─?d?? leczenie chirurgiczne tych powik??a?? - ekstrakcje
z─?b??w, przygotowanie do leczenia protetycznego - higienizacja, leczenie chi-
nirgiczne i orzecznictwo lekarsko-stomatologiczne. Ponadto zesp???? stomatolo-
giczny gabinetu jest zobowi─?zany do realizacji programu o??wiaty zdrowotnej
stomatologicznej oraz dzia??a?? na rzecz promocji zdrowia W stomatologii.
2. Gabinet stomatologii zachowawczej realizuje ??wiadczenia leczniczo-pro??üla-
ktyczne W zakresie pr??chnicy z─?b??w oraz jej powik??a??, z leczeniem endodon-
tycznym w??─?cznie, leczeniem podstawowym i pro??ülaktyk─? chor??b przyz─?bia,
o??wiat─? zdrowotn─? i promocj─? zdrowia W stomatologii.
3. Gabinet stomatologii dzieci─?cej, pedodoncji lub wieku rozwojowego zajmuje si─?
opiek─? stomatologiczn─?, szczeg??lnie pro??ülaktyk─? stomatologiczna, chor??b na-
rz─?du ??ucia u dzieci do 15 r??., prewencj─? pr??chnicy i jej powik??a?? (lakowanie
z─?b??w, higienizacja jamy ustnej przez instmkta??e i nauk─? szczotkowania z─?-
b??w, prowadzenie bada?? przegl─?dowych pro??ülaktycznych, dyspanseryzacja
grup wysokiego ryzyka, np. wad ortodontycznych, pr??chnicy).
4. Gabinet chirurgii stomatologicznej - specjalistyczny gabinet zabiegowo-kon-
sultacyjny, realizuj─?cy leczenie chirurgiczne, kt??rego nie mog─? podj─?─? innego
typu poradnie i gabinety stomatologiczne. Zakres zabieg??w chirurgicznych do-
tyczy wyrostka z─?bodo??owego i tkanek mi─?kkich, tzw. zabieg??w trudnych, eks-
trakcji z─?b??w, zabieg??w na rzecz leczenia ortodontycznego, protetycznego czy
zabieg??w konsultacyjnych.
5. Gabinet periodontologii - specjalistyczny gabinet prowadz─?cy profilaktyk─? oraz
leczenie specjalistyczne chor??b przyz─?bia i b??ony ??luzowej jamy ustnej
zabiegowy gabinetu zbli??ony jest do chirugicznego, uzupe??niony post─?powa-
niem leczniczo-rehabilitacyjnym.
6. Gabinet chirurgii szcz─?kowej - zakres ??wiadcze?? zabiegowych obejmuje zabiegi ambulatoiyjne W obr─?bie cz─???ci twarzowejczaszlci, szczego??nie w za-
kresie traumat?Şlogii szcz─?kowo-twarzowej i chirurgii onkologicznej
7- Gabinet protetyki stomatologicznej - specjalistyczny gabinet odbudowy protetycznej narz─?du ??ucia.

Przyk??adowe logotypy