Dentysta opole

Przekazywanie instrumentarium unitu, np. strzykawki, szybko- i wolnoobroto-
wych ko??c??wek, odbywa si─? na podobnych zasadach. Strzykawk─? unitu przekazuje
asysta cz─???ci─? podaj─?c─? lewej d??oni, operator przejmuje j─? chwytem d??oniowym.
Podczas przejmowania ko??c??wek unitu przez asyst─? mo??e nast─?powa─? jednoczesne
podawanie innych narz─?dzi.
|Stre─?a trans??üerowa jdemarkacyjna) przekazywania instrument??w ograniczona
jest obojczykami i brzegiem dolnym mostka pacjenta w p??aszczy??nie strza??kowej
oraz stawami barkowymi w p??aszczy??nie poziomej. W stre??üe tej nast─?puje komuni-
kacja manualna mi─?dzy praw─? r─?k─? operatora a obydwoma r─?kami asystentki i do-
tyczy transferu instrument??w, materia????w lub aparatury pomocniczej. Wszystkie in-
stnrmenty musz─? by─? podawane wy??─?cznie w stre??üe transferowej, tak aby by??y go-
towe do natychmiastowego u??ycia (niedopuszczalne jest podawanie ich nad twarz─?
pacjenta).
Istniej─? r????ne mody??ükacje pracy na cztery r─?ce (,,duoÔ?Ł); zale??─? one od ustale??
i mo??liwo??ci w danym gabinecie stomatologicznym.
Nie wszystkie zabiegi i nie u wszystkich pacjent??w mog─? by─? t─? metod─? wyko-
nywane. Pacjenci z niekt??rymi chorobami uk??adu kr─???enia i oddechowego ??le zno-
sz─? pozycj─? le??─?c─?. Praca metod─? Ô?żna cztery r─?ceÔ?Ł stwarza r??wnie?? pewne niebez-
piecze??stwa dla pracownik??w zespo??u.

Do czynnik??w szkodliwych nale??y zaliczy─?:
1) ha??as wywo??any prac─? ssaka i wiertarek,
2) rozsiew bakterii, tzw. rozbryzg, powstaj─?cy w wyniku uderzania pr─?du wody
?á ch??odz─?cej o tkanki z─?ba; przemycie przed zabiegiem jamy ustnej pacjenta tam-
ponem nas─?czonym wod─? utlenion─? lub przep??ukanie jej roztworem nadmanga-
nianu potasu znacznie zmniejsza w niej ilo??─? drobnoustroj??w.

j' Zagro??enie rozprzestrzenianiem si─? gro??nych infekcji grzybiczych, wiruso-
wych, np. wirusowego zapalenia w─?troby typu B, C, HIV, wymaga zmian do nie-
dawna panuj─?cych zachowa??. R─?kawiczki gumowe, okulary i maski ochronne po-
winny by─? powszechnie stosowane. Istotn─? spraw─? jest przestrzeganie stale aktuali-
zowanych przepis??w bezpiecze??stwa i higieny pracy, np. na??wietlanie gabinetu
lamp─? bakteriob??jcz─?, wietrzenie poradni.
Racjonalna praca stomatologa powinna polega─? na wyborze w??a??ciwej metody
pracy do wykonania okre??lonego zabiegu, z uwzgl─?dnieniem najoptymalniejszej
pozycji pacjenta, lekarza i asystentki. Wp??ynie to korzystnie na sprawne i efektyw-
ne wykonanie pracy oraz zadowolenie pacjenta. Zadna z przedstawionych metod
pracy nie jest doskona??a. Wskazana jest cz─?sta zmiana pozycji podczas wykonywa-
nia zabieg??w, co znacznie zmniejszy jej szkodliwe skutki.
Zakres dzia??alno??ci asystentki stomatologicznej w nowoczesnej pracy zespo??o-
wej wymaga dobrego przygotowania do zawodu. Podczas wykonywania omawia-
nych czynno??ci nie mniej wa??ne s─? tak??e cechy osobowo??ci, takie jak: poczucie od-
powiedzialno??ci, umiej─?tno??─? i dok??adno??─?, cierpliwo??─? i spok??j, dobra organizacja
i zami??owanie do wykonywanej pracy.